Novinky

Domů

Organizace vzdělávání od 12.4.2021

 1. Výuka na 1. stupni bude probíhat rotačním způsobem ve dvou skupinách:  
 • Sk. A - 1., 3., 5. ročník - prezenční vzdělávání 12.-16.4.2021 a dále v sudé týdny, distanční vzdělávání 19.-23.4.2021 a dále v liché týdny (pozn. v 5. třídě bude v závislosti na prezenční a distanční výuce pozměněn rozvrh hodin)  
 • Sk. B - 2., 4. ročník - distanční vzdělávání 12.-16.4.2021 a dále v sudé týdny, 19.-23.4.2021 prezenční vzdělávání a dále v liché týdny  

 1. Výuka na 2. stupni bude nadále probíhat distančním způsobem  
 • Žákům může být nově umožněna prezenční přítomnost na konzultacích ve skupinách v max. počtu 6 žáků  
 • Vyučující zveřejní od 12.4.2021 rozvrh konzultací

 1. Výuka dětí zaměstnanců vybraných profesí  
 • Žákům 1.st., jejichž zákonní zástupci vykonávají zaměstnání vybraných profesí uvedených v bodě I. odst. 14.  (ZDE), bude umožněna prezenční přítomnost ve škole bez ohledu na rotační způsob výuky.  
 • Žádáme zákonné zástupce, aby o účasti svých dětí informovali ředitele školy a doložili potvrzení zaměstnavatele.   

 1. Školní družina  
 • Činnost školní družiny bude probíhat v ranním i odpoledním provozu v homogenních skupinách pro prezenčně vzdělávané žáky.  

 1. Stravování  
 • Stravování ve školní jídelně může být v současné době prezenčně umožněno pouze žákům, kteří se účastní prezenční výuky.   
 • Ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mohou odebrat oběd v jídlonosičích za níže uvedených podmínek:  
  • čistý jídlonosič, označený jménem, příjmením a třídou bude předán u hlavního vchodu ZŠ od 6:00 do 8:00  
  • Strava bude vydána u hlavního vchodu ZŠ od 12:00 do 13:00.  
  • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě  
 • Strávníci (žáci), kterých se týká prezenční výuka, budou ke stravování hromadně přihlášení.  
 • K přihlašování a odhlašování stravy využívejte výhradně portálu  www.strava.cz  

 1. Hygienická pravidla – ochrana úst a nosu  
 • Škola přijala hygienická opatření stanovená manuálem vydaným MŠMT a MZd. 
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  (ZDE) stanovuje povinnost žákům nosit alespoň zdravotnické roušky po dobu prezenční výuky a zákonným zástupcům respirátor typu FFP2.

 1. Testování žáků na Covid-19  
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení  (ZDE) ukládá školám a školským zařízením povinnost testovat děti a žáky 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně  
 • Žáci se budou testovat samostatně pod dohledem pedagoga ve třídě na začátku vyučovací hodiny, případně po příchodu do ranní družiny vždy v pondělky a čtvrtky. V případě nutnosti bude za účelem dohlédnutí a pomoci umožněn vstup zákonnému zástupci.  
 • Doba vyhodnocení testu je 15-20 min. V průběhu vyhodnocení testu mohou rodiče vyčkat před školou.  
 • V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován v určené třídě, kde vyčká pod dohledem na vyzvednutí zákonným zástupcem. Pokud se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu (pro případy PCR testů, u kterých výsledky mohou být až druhý den).  
 • Žádáme zákonné zástupce, aby v pondělky a čtvrtky preventivně počítali s vyzvednutím svých dětí v ranních hodinách.  
 • Více informací o testovaní najdete na   pro rodiče | testování.edu.cz a také můžete zhlédnout videa  LEPU testy a  Singleclean testy  
 • Testování se neprovádí:  
  • žákům, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.   
  • žákům 2. st., kteří docházejí na individuální konzultace  

V případě dotazů a nejasností kontaktujte vedení školy.

Mgr. David Hubeňák - ředitel školy


Poslední změna: 07.04.2021 - 19:56 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava