Obecné informace

Domů

Provoz

 • Oddělení Včelky, Delfínci (Sedliště 515) po - pá 6:00 - 16:30

 • Oddělení Sluníčka (Sedliště 271) po - pá 6:00 - 16:00

   

Co děti potřebují

 • Pohodlné oblečení – ve třídě je stále udržovaná teplota okolo 22°C, proto není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty.
 • Přezůvky – nejlépe klasické dětské papuče.
 • Oblečení pro pobyt venku – z hygienických důvodu je nutné! Děti by měly mít vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního stavu počasí.
 • Náhradní oblečení – děti by měly mít ve školce rezervní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, …)
 • Pyžamo – pro odpolední odpočinek potřebuje dítě vlastní pyžamko s poutkem na každém dílu na pověšení
 • Hrníček – pro zajištění pitného režimu má každé dítě svůj vlastní hrníček, který se snadno pozná a používá ho během dne.
 • Hřeben – nutno označit a opatřit šňůrkou pro zavěšení.
 • Pokud dítě půjde domů  po obědě, donese si na odpolední svačinu podepsanou krabičku.

Osobní věci dětí je nutné označit!

Důležité informace pro rodiče (vybíraní stravného, školného, akce dětí…) – budou vyvěšeny na nástěnce.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit každou zdravotní změnu dítěte, do MŠ patří jen zdravé děti.

Konzultace nejasného je možná kdykoliv po telefonické domluvě v MŠ.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do konce srpna daného kalendářního roku dosáhnou 5 let, je pak od 1. září tohoto roku předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.


Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května daného roku. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, po dobu 4 souvislých hodin denně,začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a  9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 -individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 


Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;

zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole


Všechny informace na:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
 

Informace o úhradách

Platba školkovné – školní rok 2020/2021

úhrada do 15 v měsíci …. 500,- Kč/měsíc

č. účtu ZŠ: 101107456/0300

variabilní symbol:  515

do zprávy pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky mateřské školy
 • Náhled bez obrázku
  Přerušení provozu MŠ od 1.3.2021
  Vážení rodiče, 
   
  na základě krizového opatření vlády, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, bude od 1.3.2021 přerušen provoz mateřské školy. Doba trvání přerušení provozu je prozatím stanovena do 21.3.2021.  
  Vzhledem k výše uvedenému bude úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021 požadována ve výši 170,- Kč se splatností k 15.3.2021. Pokud dojde k prodloužení délky trvání přerušení provozu, bude stanovená výše úplaty dále kompenzována v dalších měsících. 
  Dětem bude hromadně odhlášeno stravování.  
  Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude zajištěno distanční vzdělávání dle §184a ŠZ. Podrobnější informace podají třídní učitelky. 
  Informace ohledně ošetřovného najdete na  Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz). Škola podle nových pravidel nevystavuje potvrzení. 
   
  S pozdravem a přáním pevného zdraví 
  Mgr. David Hubeňák 
 • Náhled bez obrázku
  Mimořádné opatření - nošení respirátorů a zdravotnických roušek

  Vážení rodiče, 

  mimořádným opatřením a nařízením Ministerstva zdravotnictví bude od 1.3.2021 pro všechny osoby v MŠ i ZŠ povinné nošení ochranného prostředku na ústech a nosu, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška. 

  Výjimkou jsou děti mateřské školy a strávníci školního stravování v době konzumace. Pro žáky základní školy budou roušky zajištěny ve spolupráci s obcí Sedliště. 

  Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného opatření. 

  Mgr. David Hubeňák 

 • Náhled bez obrázku
  Informace o karanténě dětí ve třídě Sluníček

  ​Vážení rodiče,

  dovoluji si Vám oznámit, že ve třídě Sluníček byla potvrzena nákaza Covid-19. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje uzavíráme od 4. do 5. 2. 2021 třídu Sluníček.

  Jedná se pouze o děti, které navštěvovaly třídu Sluníček ve dnech 28.-29. 2. 2021. Všichni rodiče budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě dětem a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních.

  Děti, které v inkriminovanou dobu v MŠ nebyly, budou přiřazeny do třídy Delfínků.

  Sledujte zdravotní stav svých dětí. V případě jakékoliv změny ve zdravotním stavu, kontaktujte neprodleně dětského lékaře, který Vás také může objednat na odběry. Pokud by rodič potřeboval vystavit paragraf kvůli karanténě dítěte, rovněž se vše řeší přes dětského lékaře.

  Děti se mohou vrátit do třídy 8. 2. 2021 za podmínek, že se u nich nebudou projevovat příznaky infekčního onemocnění a rodiče se prokážou negativním PCR testem dítěte na Covid-19. Bez prokázání negativního testu na Covid-19 se mohou děti do třídy vrátit 12. 2. 2021, tedy po 14 dnech karantény. Karanténa se nařizuje od posledního kontaktu s pozitivně testovaným, jedná se tedy o dny 28. a 29. 2. 2021.

  Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

  Děkuji za pochopení a přeji všem pevné zdraví!

  Vedení MŠ

Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava