Obecné informace

Domů

Provoz

 • Oddělení Včelky, Delfínci (Sedliště 515) po - pá 6:00 - 16:30

 • Oddělení Sluníčka (Sedliště 271) po - pá 6:00 - 16:00

   

Kontakty

 • Vedoucí učitelka MŠ: Alena Kapsiová, DiS.  telefon: 771 158 535  email: alena.kapsiova@skolasedliste.cz
 • odloučené pracoviště č.1: Sedliště 515, 739 36                                                                  
 • odloučené pracoviště č.2 (budova obecního úřadu): Sedliště 271739 36
 • e-mail: skolka@skolasedliste.cz 
třída vyučující telefon adresa
Včelky
Alena Kapsiová, DiS.
Iveta Polachová
604 522 050 Sedliště 515 (nová budova)
Sluníčka
Mgr.  Zuzana Slepáková
Bc. Simona Sivev
HanaTomečková (chůva)
730 512 390 Sedliště 271 (budova obecního úřadu)
Delfínci
Žaneta Donathová
Bc. Věra Kornecká
730 512 391 Sedliště 515 (nová budova)

Informace o úhradách

Výše úhrady za předškolní vzdělávání je stanovena částkou 600,- Kč na měsíc.

Splatnost: každý 15 den v měsíci

č. účtu ZŠ: 101107456/0300

variabilní symbol:  515

do zprávy pro příjemce: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE

Úhrada se nevztahuje na děti, plnící povinnou předškolní docházku, viz. SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA MATEŘSKOU ŠKOLU.

Co děti potřebují

 • Pohodlné oblečení – ve třídě je stále udržovaná teplota okolo 22°C, proto není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty.
 • Přezůvky – nejlépe klasické dětské papuče.
 • Oblečení pro pobyt venku – z hygienických důvodu je nutné! Děti by měly mít vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního stavu počasí.
 • Náhradní oblečení – děti by měly mít ve školce rezervní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, …)
 • Pyžamo – pro odpolední odpočinek potřebuje dítě vlastní pyžamko s poutkem na každém dílu na pověšení
 • Hrníček – pro zajištění pitného režimu má každé dítě svůj vlastní hrníček, který se snadno pozná a používá ho během dne.
 • Hřeben – nutno označit a opatřit šňůrkou pro zavěšení.
 • Pokud dítě půjde domů  po obědě, donese si na odpolední svačinu podepsanou krabičku.

Osobní věci dětí je nutné označit!

Důležité informace pro rodiče (vybíraní stravného, školného, akce dětí…) – naleznete v DOKUMENTECH.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit každou zdravotní změnu dítěte, do MŠ patří jen zdravé děti.

Konzultace nejasného je možná kdykoliv po telefonické domluvě v MŠ.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do konce srpna daného kalendářního roku dosáhnou 5 let, je pak od 1. září tohoto roku předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
Na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
 2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května daného roku. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
 5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, po dobu 4 souvislých hodin denně,začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a  9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 
 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte
 -individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;
zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky mateřské školy
 • Vážení rodiče,
  zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024. Seznam je k dispozici po kliknutí na "číst více".

  Číst více
 • Vážení rodiče, zápis do mateřské školy proběhne 9.5.2024 od 15:00 do 16:30. Podrobnější informace zobrazíte kliknutím na "číst více".
  Číst více
 • Náhled bez obrázku
  Omezení provozu MŠ v době velikonočních prázdnin

  Vážení rodiče,
  na čtvrtek, 28.3. 2024, jsou stanoveny velikonoční prázdniny. Provoz mateřské školy bude omezen na jedno oddělení, a to na oddělení SLUNÍČEK. Ve dnech, 29.3 a 1.4. 2024, bude provoz mateřské školy PŘERUŠEN, z důvodu státních svátků. Přejeme Vám i dětem příjemně strávené svátky jara.

Zobrazit archiv
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava