Úvod

Domů

O naší škole


Historie školy započala v roce 1928, kdy byl položen základní kámen ke stavbě staré budovy školy a budova pak byla slavnostně otevřena 28. října 1930. V daném roce T. G. Masaryk, prezident republiky, dovršil osmdesáti let, a tak na jeho počest byla škola pojmenována „Jubilejní obecná Masarykova škola“, ve které se oficiálně začalo vyučovat 3. ledna 1931. Ve škole bylo pět tříd. Úplná základní devítiletá škola je v Sedlištích zřízena od školního roku 1962 – 1963. Kapacita školy však časem zcela nedostačovala, a proto se v roce 1977 začala budovat šestitřídní přístavba typu Kord. Nový pavilon byl slavnostně otevřen 28. října 1978. Stará školní budova byla v roce 1980 nově rekonstruována. Od roku 1994 je zbudována i tělocvična, která škole dosud chyběla. Dnešní oficiální název školy zní Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště. V roce 2002 totiž došlo ke sloučení základní a mateřské školy. Revitalizace budovy Kord proběhla v roce 2010. V roce 2015 byl u školy vybudován venkovní sportovní areál, čítající hřiště na tenis, volejbal, házenou, malou kopanou a přímou atletickou dráhou s doskočištěm. Ve školním roce 2018 – 2019 byla dána do užívání zcela nová budova mateřské školy, která byla vybudována v blízkosti školy.

V současnosti se v základní škole vyučuje v devíti kmenových třídách. Žáci mají k dispozici také multimediální počítačovou učebnu, učebnu chemie a fyziky, učebnu pro žáky se specifickými poruchami učení, cvičnou kuchyňku, knihovnu, tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Žáci 1. až. 5. ročníku navštěvují školní družinu, která má 4 oddělení. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 odděleních, která jsou rozdělená ve 2 odloučených pracovištích. Žáci, zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci mají možnost odebírat obědy ve školní jídelně.

V rámci poskytovaného vzdělávání, výchovy a své vize se škola zaměřuje na:

Individualitu – vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti, motivovat je k dosažení vzdělávacího maxima a vnímat rozdíly mezi žáky.

Hru – nabízet získávání vědomostí i výukou mimo školní lavice, v přírodě, muzeích, galeriích, knihovnách nebo během exkurzí. Podporovat aktivní metody učení, integrovanou tematickou výuku, projektovou výuku, zájmové vzdělávání. Využívat herních prvků a moderních technologií.

Ekologii a Zdravý životní styl – motivovat žáky k ekologickému myšlení a jednání, inspirovat je k zdravému životnímu stylu. Od r. 2013 je škola zapojena do mezinárodního programu EKOŠKOLA.


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava