Mgr. Jana Hradilová

 • telefon: ​​​​​​​558 658 123
 • e-mail: ​​​​​​​jana.hradilova@skolasedliste.cz
 • konzultační hodiny: pátek 8:50-9:50
 • kariérový poradce  poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, pr​​​​​​​ofesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Přijímací řízení 2022/2023

Přijímací řízení 2022/2023 – základní termíny

 • do 31. října 2022: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou
 • do 30. listopadu 2022: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.
 • od 2. do 15. ledna 2023: talentové zkoušky do oborů SŠ
 • od 2. ledna do 15. února 2023: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP
 • od 15. do 31. ledna 2023: talentové zkoušky v konzervatořích
 • do 31. ledna 2023: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.
 • do 1. března 2023: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám
 • od 13. a 14. dubna 2023: konání jednotných testů
 • od 22.do 30. dubna 2023: obory středního vzdělávání s výučním listem
 • 10. a 11. května 2023: konání jednotných testů v náhradním termínu

Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 17. a 18. dubna 2023

Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů      

 •  hodnocení přijímacího řízení se  skládá ze 4 částí:
 •  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 •  výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (centrální testy)
 •  výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (nepovinná, v praxi málo využívaná)
 •  případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)

Jednotná zkouška

 • povinná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky       
 • test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut
 •  ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy)
 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023:

4leté obory vzdělání:      1. termín: 13. dubna 2023 (čtvrtek)

                                       2. termín: 14. dubna 2023 (pátek)

6letá a 8letá gymnázia:    1. termín: 17. dubna 2023 (pondělí)

                                         2. termín: 18. dubna 2022 (úterý)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:

                                        1. termín: 10. května 2023 (středa)

                                        2. termín: 11. května 2022 (čtvrtek)


Přijímací řízení 2023 – další informace

 • termín podání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou je stanoven na 30.11.2022 (o přihlášku požádají KP)
 • termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je stanoven na 1. března 2023 (ve všech formách), přihlášky obdrží s vysvědčením za první pololetí
 • jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)

Přijímací řízení 2023 – co se nemění?

 • možnost podání v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášek do oborů vzdělání bez talentových zkoušek + dalších 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • v dalších kolech není počet přihlášek omezen
 • vyhlášení výsledků přijímacího řízení: přijatí pouze zveřejněním, nepřijatí zasláním písemného rozhodnutí
 • potvrzení zájmu o studium ve škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • možnost uplatnit zápisový lístek pouze jednou
 • možnost vzít zápisový lístek zpět pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou, jinak zpětvzetí zápisového lístku není možné
 • vydávání zápisového lístku ZŠ nebo KÚ
 • ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů)
 •  ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí
 • pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání vyřizuje v první fázi ředitel SŠ (možnost autoremedury), poté KÚ

Přijímací řízení 2022/2023 – další informace

Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2023.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2023. (obdrží do 15.března 2023), u oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2022)
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 dnů.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimku tvoří pouze případ po odvolání. Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:

 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • zajistit přihlášku, vyplnit a dát třídnímu učiteli k vyplnění,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.

Informace o středních školách

www.infoabsolvent.cz 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech 

 Na  www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-         vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-         je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-         je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-         velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 Na  www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-         informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-         filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-         poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Další užitečné odkazy pro výběr SŠ:

http://stredniskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.skoly-kurzy.cz

https://prijimacky.cermat.cz

https://www.mujzivotposkole.cz/

Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (msk.cz)

Důležité dokumenty


Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Novinky základní školy
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava