Mgr. Martina Kantorová

 • konzultační hodiny pro žáky : úterý 7:45-10:30
 • konzultační hodiny pro rodiče: po domluvě
 • telefon: 730 512 393
 • e-mail: martina.kantorova@skolasedliste.cz

Informace o středních školách

www.infoabsolvent.cz 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech 

 Na  www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-         vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-         je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-         je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-         velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 Na  www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-         informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-         filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-         poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení 2019/2020 – základní termíny

 • do 31. října 2019: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou
 • do 30. listopadu 2019: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.
 • od 2. do 15. ledna 2020: talentové zkoušky do oborů SŠ
 • od 2. ledna do 15. února 2020: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP
 • od 15. do 31. ledna 2020: talentové zkoušky v konzervatořích
 • do 31. ledna 2020: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.
 • do 1. března 2020: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám
 • od 12. do 28. dubna 2020: konání jednotných testů
 • 13. a 14. května 2020: konání jednotných testů v náhradním termínu

Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů      

 •  hodnocení přijímacího řízení se nově skládá ze 4 částí:
 •  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 •  výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (centrální testy)
 •  výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (nepovinná, v praxi málo využívaná)
 •  případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)

Jednotná zkouška

 • povinná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky       
 • test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut
 •  ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy)
 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020:

4leté obory vzdělání:      1. termín: 14. dubna 2020 (úterý)

                                       2. termín: 15. dubna 2020 (středa)

6letá a 8letá gymnázia:    1. termín: 16. dubna 2020 (čtvrtek)

                                         2. termín: 17. dubna 2020 (pátek)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:

                                        1. termín: 13. května 2020 (středa)

                                        2. termín: 14. května 2020 (čtvrtek)

Přijímací řízení 2020– další informace

 • termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je nově stanoven na 1. března (nově ve všech formách)
 • jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)
 • mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky – nově se konají od 12. do 28. dubna
 • nový vzor přihlášky – nově se uvádí rodné číslo uchazeče (v případě, že se hlásí do oboru vzdělání s jednotnou zkouškou), skupina a kategorie podpůrných opatření, prohlášení ano/ne o konání jednotné zkoušky ve škole (vyplňuje se pouze v případě podání přihlášky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou)
 • nový vzor zápisového lístku (doplnění o školní rok)

Přijímací řízení 2020 – co se nemění?

 • možnost podání v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášek do oborů vzdělání bez talentových zkoušek + dalších 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • v dalších kolech není počet přihlášek omezen
 • vyhlášení výsledků přijímacího řízení: přijatí pouze zveřejněním, nepřijatí zasláním písemného rozhodnutí
 • potvrzení zájmu o studium ve škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • možnost uplatnit zápisový lístek pouze jednou
 • možnost vzít zápisový lístek zpět pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou
 • vydávání zápisového lístku ZŠ nebo KÚ
 • ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů)
 •  ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí
 • pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • odvolání vyřizuje v první fázi ředitel SŠ (možnost autoremedury), poté KÚ

Přijímací řízení 2019/2020– další informace

​​​​​​​Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1 . 3. 2020.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2020.
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 dnů.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimku tvoří pouze případ po odvolání. Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:

 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • zajistit přihlášku, vyplnit a dát třídnímu učiteli k vyplnění,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.

 

Přijímací zkoušky - změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

Dle ustanovení § 19 zákona č 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 platí, že právní úprava o zápisovém lístku  § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 praovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je piřjat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Věnujte, prosím, patřičnou pozornost těmto informacím.

„Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.).

 Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat. Tím by se mělo zabránit předčasnému odevzdávání zápisových lístků z neznalosti, na což bylo upozorněno.“

 Sdělujeme, že legislativní kroky v oblasti přijímacího řízení každým dnem monitorujeme a jakmile bude k dispozici prováděcí právní předpis, který upravuje přijímání ke vzdělávání ve střední škole, samozřejmě vyhlášku či jakékoliv doplňující informace dále školám zašleme.

Prijimaci zkousky - zmeny. Covid-19.PDF

Kam se obrátit

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.

Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.

Krizová linka IPPP ČR

Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i dalších krizových situací (týrání, zneužívání, závislostní chování atd.) Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu  a další krizové situace řeší, mohou se na ni obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.

Linka funguje denně od 8hod. do 18hod.

Krizová telefonní linka pro učitele, žáky a jejich rodiče : 286 881 059, nebo mobil 774 089 059 


Středisko výchovné péče

adresa : 28.října 1639, 738 02 Frýdek-Místek
telefon: 558 647 276
otvírací doba: pondělí - pátek 8:00-15:30

Mohou pomoci řešit problémy:

 • s agresivním chováním, výkyvy nálad, neúctu k autoritám, nezvladatelnost, samotářskost dětí i to, pokud se dítě stane obětí šikany
 • s nevhodnou volbou kamarádů, závislosti na drogách, alkoholu, herních automatech,...
 • v komunikaci v rodině 

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Změna v pravidlech nošení roušek s účinností od 18.9.2020

  Vážení rodiče,
  věnujte prosím pozornost následujícím informacím souvisejícím s epidemiologickou situací v ČR.
  V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.
  Žádáme tedy rodiče, aby své děti vybavili 2 čistými rouškami.

 • Náhled bez obrázku
  Zavedení povinného nošení roušek ve společných prostorách ZŠ od zítřka 10.10.2020

  Vážení rodiče a žáci,

  na základě dnešního prohlášení Ministerstva zdravotnictví bude od 10. září povinné nošení roušek ve společných prostorách základní školy.

  Opatření se nevztahuje na děti a zaměstnance v mateřské škole.

  https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

  Děkujeme za dodržování a respektování uvedeného opatření​ společně s dodržováním základních hygienických pravidel.

 • Vážení rodiče,
  dovoluji si Vás pozvat na webinář  Bakaláři pro rodiče, který bude probíhat 8.9.2020 od 16h.
  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava