Mgr. Martina Kantorová

 • konzultační hodiny pro žáky : úterý 7:45-10:30
 • konzultační hodiny pro rodiče: po domluvě
 • telefon: 730 512 393
 • e-mail: martina.kantorova@skolasedliste.cz

Informace o středních školách

www.infoabsolvent.cz 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech 

 Na  www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

-         vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

-         je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

-         je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

-         velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 Na  www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

-         informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 

-         filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

-         poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Další užitečné odkazy pro výběr SŠ:

http://stredniskoly.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.skoly-kurzy.cz

https://prijimacky.cermat.cz

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací řízení 2020/2021 – základní termíny

 • do 31. října 2020: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou
 • do 30. listopadu 2020: odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.
 • od 2. do 15. ledna 2021: talentové zkoušky do oborů SŠ
 • od 2. ledna do 15. února 2021: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP
 • od 15. do 31. ledna 2021: talentové zkoušky v konzervatořích
 • do 31. ledna 2021: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.
 • do 1. března 2021: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám
 • od 12. do 28. dubna 2021: konání jednotných testů
 • 12. a 13. května 2021: konání jednotných testů v náhradním termínu

Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů      

 •  hodnocení přijímacího řízení se  skládá ze 4 částí:
 •  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 •  výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (centrální testy)
 •  výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (nepovinná, v praxi málo využívaná)
 •  případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)

Jednotná zkouška

 • povinná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky       
 • test z českého jazyka trvá 60 minut, z matematiky 70 minut
 •  ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy)
 • uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek
 • v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021:

4leté obory vzdělání:      1. termín: 12. dubna 2021 (pondělí)

                                       2. termín: 13. dubna 2021 (úterý)

6letá a 8letá gymnázia:    1. termín: 14. dubna 2021 (středa)

                                         2. termín: 15. dubna 2021 (čtvrtek)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:

                                        1. termín: 12. května 2021 (středa)

                                        2. termín: 13. května 2021 (čtvrtek)

Přijímací řízení 2021– další informace

 • termín podání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou je stanoven na 30.11.2020 (o přihlášku požádají VP)
 • termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je stanoven na 1. března 2021(ve všech formách), přihlášky obdrží s vysvědčením za první pololetí
 • jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)

Přijímací řízení 2021 – co se nemění?

 • možnost podání v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášek do oborů vzdělání bez talentových zkoušek + dalších 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
 • v dalších kolech není počet přihlášek omezen
 • vyhlášení výsledků přijímacího řízení: přijatí pouze zveřejněním, nepřijatí zasláním písemného rozhodnutí
 • potvrzení zájmu o studium ve škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • možnost uplatnit zápisový lístek pouze jednou
 • možnost vzít zápisový lístek zpět pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou
 • vydávání zápisového lístku ZŠ nebo KÚ
 • ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů)
 •  ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí
 • pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
 • odvolání vyřizuje v první fázi ředitel SŠ (možnost autoremedury), poté KÚ

Přijímací řízení 2020/2021– další informace

Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2021.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2021. (obdrží do konce března 2021)
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 dnů.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimku tvoří pouze případ po odvolání. Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:

 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • zajistit přihlášku, vyplnit a dát třídnímu učiteli k vyplnění,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.

 

Kam se obrátit

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče.

Linka k šikaně ve školách pro veřejnost.

Krizová linka IPPP ČR

Poskytování telefonické intervence především při řešení akutních případů šikany, ale i dalších krizových situací (týrání, zneužívání, závislostní chování atd.) Krizová linka je určena zejména pedagogům ve školách, kteří šikanu  a další krizové situace řeší, mohou se na ni obracet ale i žáci a rodiče. Pracovníci linky budou pomoc poskytovat, ale také zprostředkovávat.

Linka funguje denně od 8hod. do 18hod.

Krizová telefonní linka pro učitele, žáky a jejich rodiče : 286 881 059, nebo mobil 774 089 059 


Středisko výchovné péče

adresa : 28.října 1639, 738 02 Frýdek-Místek
telefon: 558 647 276
otvírací doba: pondělí - pátek 8:00-15:30

Mohou pomoci řešit problémy:

 • s agresivním chováním, výkyvy nálad, neúctu k autoritám, nezvladatelnost, samotářskost dětí i to, pokud se dítě stane obětí šikany
 • s nevhodnou volbou kamarádů, závislosti na drogách, alkoholu, herních automatech,...
 • v komunikaci v rodině 

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
730 512 391
Novinky základní školy
 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 15.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,

  režim výuky od 15.2.2021 zůstává zachován jako doposud. MŠMT dnes zveřejnilo informaci, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim ve školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle platného opatření PES, které v současné době zůstává v 5. stupni.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Náhled bez obrázku
  Organizace vzdělávání od 1.2.2021

  Vážení rodiče, milí žáci,
  dnes MŠMT zveřejnilo informaci, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

  S pozdravem
  Mgr. David Hubeňák

 • Vážení rodiče, milí žáci, 

   na základě opětovného prodloužení vládního opatření proti šíření koronaviru bude vzdělávání od 25.1.2021 organizováno nadále ve stejném režimu jako dosud.

  Více informací ohledně organizace příštího týdne po rozklinutí "číst více".

  Číst více
Zobrazit archiv
Zápisyonline.cz Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava