Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021 nebyl tentokrát slavnostně zahájen v kulturním domě, ale v důsledku hygienických opatření jej přivítali žáci ve svých třídách společně s třídními učiteli. Všechny žáky pak pozdravil pan ředitel prostřednictvím školního rozhlasu. Naše nejmenší, prvňáčky, osobně uvítali ve třídě pan ředitel a pan starosta, předali dětem dárečky a popřáli jim mnoho úspěchů ve školní výuce.

V tomto školním roce dochází do školy celkem 218 žáků, z toho na I. stupeň 119 žáků a na II. stupeň 99 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 21 dětí. S jejich prvními krůčky a školními povinnostmi je měla seznamovat paní učitelka Lucie Čihánková, protože je však paní učitelka na nemocenské, zastupuje ji paní učitelka Renáta Malášková.

Novou zástupkyni ředitele se stala Mgr. Markéta Bonková a v mateřské škole je vedoucí učitelkou Alena Kapsiová.Co se týče změn v učitelském sboru, do pracovního procesu se po mateřské dovolené vrátila Mgr. Markéta Kovářová (aprobace zeměpis - přírodopis) a nově nastoupila Mgr. Jana Hradilová (aprobace matematika - informatika), paní učitelka v naší škole rovněž vyučuje fyziku.

I v letošním školním roce pracují ve škole tři oddělení školní družiny, kde mohou docházet děti od 1. do 5. třídy. Rovněž tři oddělení máme v mateřské škole, kde se paní učitelky starají o 80 dětí. 

Od konce září je žákům k dispozici celá řada kroužků, které mohou děti navštěvovat. Jejich přehled najdete na webových stránkách školy.

Nejen náš Eko tým, ale i celou naši školu čeká opětovná obhajoba titulu Eko škola.

Škola je v tomto školním roce zapojena do několika projektů:
- Šablony III.
- Modernizace multimediální odborné učebny v rámci projektu financované z IROP a za spoluúčasti obce Sedliště
- Šíření příkladu dobré praxe ZŠ a MŠ Nošovice, kde jsme partnerskou školou
- Poznej svůj kraj, projekt organizovaný Slezskou bránou
Jsou zde i další projekty, se kterými se můžete seznámit na webových stránkách školy.

Žáky 8. třídy čeká v lednu lyžařský výcvik v Jeseníkách a děti z mateřské školy a I. stupně budou mít možnost zúčastnit se lyžáčku.
Již tradičně probíhá plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. třídy, ale od tohoto školního roku je nově zavedena rozšířující plavecká výuka pro 4. a 5. třídu.
Ke konci září se v Bílé uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. třídy v délce tří dnů.
Do výuky jsou již tradičně zavedeny tzv. nepovinné předměty, což je zdravotní tělěsná výchova, sportovní hry a výuka náboženství.
Pokud hygienická opatření dovolí, pak i v tomto školním roce čeká na žáky řada akcí - návštěvy knihovny, loutkové divadlo, návštěva památníku v Hrabyni, výpravy do blízkých Beskyd, návštěvy muzeí a galérií, školní výlety, různé sportovní akce a další a další počiny.

Škola má vypracovanou svou VIZI, jejimiž hlavními úkoly jsou:
I. individualita - podporuje osobitost
a) vedení k zodpovědnosti a samostatnosti
b) motivace k dosažení vzdělávacího maxima
c) vnímání rozdílů mezi žáky
II. hra - hledejme ve vzdělávání zábavu
a) výuka mimo prostředí školy
b) projektová výuka a aktivní metody učení
c) moderní technologie a hry
III. ekologie a zdravý životní styl
a) motivace žáků k ekologickému myšlení
b) inspirace k zdravému životnímu stylu

Popřejme si tedy mnoho zdraví a pracovního elánu, protože úkolů, které jsou před námi, je celá řada.

                                                                                                                                                                       Mgr. Dagmar Raabová
 


Poslední změna: 05.10.2020 - 21:29 Zpět

Adresa:Sedliště 203, 739 36
558 658 123
Adresa: Sedliště 515, 739 36
771 158 535
Zápis do 1. třídy Přijímací řízení Rozvrh hodin Bakaláři
Školkavmobilu.cz Zápis do MŠ
e-Strava